Cele

 • Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 • Pomoc osobom oraz instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 • Niesienie pomocy oraz wspieranie osób, szczególnie dzieci, wyjątkowo uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania profilaktyki zdrowotnej,
 • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
 • Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
 • Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie placówek oświatowych,
 • Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń, kursów,
 • Organizację imprez kulturalnych, sportowych, wycieczek i innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i rodzin,
 • Współpracę z instytucjami samorządu lokalnego.

Back to Top